Hierboven is de Simulatie van de Wet aanpassing arbeidsduur te zien.

Het script is hieronder te vinden:

Deel 1

Deze VLOG geeft inzicht in de tussenresultaten van de BRUG. De Brug is een specificatie en simulatie omgeving van wet- en regelgeving. Deze specificatie en simulatieomgeving is ontstaan uit de ontwikkelingen van de Blauwe kamer. In de Blauwe kamer wordt een protocol ontwikkelen en getest voor op Wet- en regelgeving gebaseerde dienstverlening.

De workbench is gebouwd in het opensource tool Jetbrains MPS. In MPS zijn talen ondergebracht waarin de wet- en regelgeving is gespecificeerd. Deze specificaties bevatten de specificaties van:

  • De feiten over de onderwerpen
  • De rechtsbetrekkingen
  • De rechtshandelingen
  • De afleidingsregels

Deel 2

Om de simulatie van de wet- en regelgeving daadwerkelijk uit te kunnen voeren is ook een gegevenshuishouding beschikbaar. Daarnaast is een simulatieomgeving beschikbaar waarin de rechtspositie wordt getoond, uit te voeren handelingen worden weergegeven en daadwerkelijk handelingen kunnen worden uitgevoerd. Wanneer in de simulatie handelingen worden uitgevoerd wordt duidelijk welke invloed het uitvoeren van de handeling heeft op de rechtspositie van de partijen en op de uit te voeren handelingen. Op deze wijze kan het proces zoals beschreven in de wet- en regelgeving worden gesimuleerd.

Deel 3

Hier wordt het opensourcetool MPS getoond waar onderin de geconfigureerde talen zijn te zien, zoals objectief recht en subjectief recht. Op basis van deze talen is een gegevenshuishouding gemaakt en zijn de specificaties van feiten en regels opgesteld. We werken in deze Vlog met een voorbeeld op basis van de Wet aanpassing arbeidsduur.

Deel 4

Allereerst gaan we de specificaties bekijken van de feiten en regels. In de specificatie wordt begonnen met het vaststellen van de rechtssubjecten waarover de Wet spreekt. In dit geval de werkgever en de werknemer. Daaronder volgen de feiten over de onderwerpen. Zoals de feiten ten aanzien van de arbeidsovereenkomst en de feiten ten aanzien van het verzoek aanpassing arbeidsduur.

Deel 5

Verderop komen we aan bij de rechtsbetrekkingen. Rechtsbetrekkingen zijn beschrijvingen van juridische toestanden tussen twee partijen, twee rechtssubjecten. Bijvoorbeeld hier het recht om een verzoek voor het aanpassen van de arbeidsduur in te dienen.

De rechtsbetrekking geeft dus de bevoegdheid tot het uitvoeren van een handeling. De rechtsbetrekking is geldig onder de genoemde voorwaarden.

Deel 6

In de workbench is een view geïntegreerd naar wetten.nl. Hierdoor kan bij elke stukje van de specificaties de wettelijke bron worden vastgelegd.

Verderop vinden we de overgangen tussen de toestanden. Het voorbeeld hier is de rechtshandeling indienen verzoek aanpassing arbeidsduur. Zo’n handeling heeft uiteraard een actor een onderwerp en kent ook voorwaarden waaraan voldaan moet worden voordat de handeling kan worden uitgevoerd. Bij elke handeling zijn ook de rechtsgevolgen benoemd. Rechtsgevolgen zijn gedefinieerd als nieuwe rechtsbetrekkingen, gewijzigde rechtsbetrekkingen of te beëindigen rechtsbetrekkingen. 

Deel 7

Laten we nu de gegevenshuishouding bekijken. In de gegevenshuishouding zijn de gegevens vastgelegd over de feiten met betrekkingen tot de onderwerpen. We zien ook hier weer de werkgever en de werknemer, maar ook de arbeidsovereenkomst. Onderin zien we de bestaande rechtsbetrekkingen en daaronder de uitgevoerde handelingen.

Deel 8

Laten we nu de simulatie gaan uitvoeren. Bovenaan zien we de rechtspositie van de beide rechtssubjecten. In de simulatie gaat het over de werknemer Pieter en de werkgever Essent.

De werknemer Pieter heeft de bevoegdheid tot het uitvoeren van de handeling indienen verzoek aanpassing arbeidsduur. De werkgever heeft de plicht deze handeling toe te staan.

Op basis van de rechtspositie is bepaald welke uitvoerbare handelingen er zijn. In dit geval kan de handeling indienen verzoek aanpassing arbeidsduur worden uitgevoerd. 

Deel 9

Laten we nu in de dialoog Verzoeken om aanpassing van de arbeidsduur de handeling daadwerkelijk uitvoeren. Wanneer we de handeling uitvoeren ontstaat een nieuwe rechtspositie. In dit geval betekent het dat er extra uitvoerbare handelingen bijkomen. Te weten het kunnen accepteren van het verzoek en het niet accepteren van het verzoek.

In de dialoog accepteren van het verzoek kan een van de twee handelingen worden uitgevoerd, namelijk het wel of niet accepteren van het verzoek. Wanneer de werkgever het verzoek accepteert ontstaan er weer een drietal nieuwe rechtsbetrekkingen. Daarnaast wordt de geldigheid van twee andere rechtsbetrekkingen beëindigd.

Deel 10

De werkgever heeft nu de verplichting om overleg te plegen en het verzoek in te willigen. Daarnaast het de werkgever een immuniteit, waarmee hij onder bepaalde voorwaarden toch niet hoeft in te willigen.

De uitvoerbare handelingen zijn dus nu: Overleg plegen, Inwilligen van het verzoek en afwijzen. Afwijzen wil dus zeggen dat de werkgever gebruik maakt van zijn immuniteit. Het lampje voor de handeling is rood. Dit betekent dat de handeling niet kan worden uitgevoerd omdat niet aan de voorwaarden van de handeling wordt voldaan.

Deel 11

In de dialoog beslissen op verzoek kunnen we dat ook zien. Er zijn namelijk geen zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen. Als die er niet zijn, dan kan de handeling afwijzen niet worden uitgevoerd.

Vervolgens gaat de werkgever in overleg met de werknemer. Ook nu weer wordt de betreffende rechtsbetrekking beëindigd.

Vervolgens willigt de werkgever het verzoek in voor zover de ingangsdatum en de omvang van de aanpassing.

Deel 12

Daarna moet de werkgever nog de spreiding van de uren vaststellen. De werknemer kan echter niet nog een verzoek indienen. Er is immers al een verzoek dat is ingewilligd.

Wanneer de werkgever de spreiding van de uren heeft vastgesteld moet de werkgever de beslissing nog mededelen aan de werknemer. Op dat moment zijn alle rechtsbetrekkingen beëindigd en zijn we aan het einde gekomen van deze simulatie.

Deel 13

Bedankt voor je interesse. Wil je meer weten over de workbench. De Workbench voor de simulatie van wet en regelgeving is te vinden op github.